★★★★★ ★★★★★
9.2 (10 beoordelingen)
Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven. Onder opdrachtnemer wordt verstaan
Deskundig Scheiden.
1.2 Genoemde tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
1.3 Deskundig Scheiden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 01166206.

Artikel 2. Algemeen
2.1 De dienstverleningsovereenkomst heeft betrekking op het begeleiden van de opdrachtgever door de opdrachtnemer gedurende het scheidingsproces.
2.2 De algemene voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Van deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.
2.3 De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

Artikel 3. Aanvang, beëindiging en opzegging
3.1 De overeenkomst tussen partijen vangt aan na mondelinge of schriftelijke bevestiging van de dienstverleningsovereenkomst.
3.2 De overeenkomst eindigt twee maanden na: inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand, de officiële beëindiging van het geregistreerd partnerschap of na ondertekening van het convenant bij beëindiging samenleving, tenzij partijen een latere datum overeenkomen.
3.3 De overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd na grove nalatigheid van de opdrachtgever of opdrachtnemer en wel in deze gevallen door respectievelijk de opdrachtnemer of opdrachtgever.
3.4 Na opzegging van de dienstverleningsovereenkomst door opdrachtgever veroorzaakt door andere dan hierboven genoemde redenen betekent geen restitutie van gelden voor reeds geleverde of gefactureerde diensten.

Artikel 4. Kosten en tarieven
4.1 Tenzij anders vermeld gelden de prijzen zoals schriftelijk overeengekomen in de bevestigingsmail en/of overeenkomstig de dienstverleningsovereenkomst.
4.2. Het all-in tarief is inclusief (maximaal) 5 besprekingen alsook inclusief advocaatkosten en griffierechten.
4.3. Indien de echtscheidingsprocedure 5 besprekingen heeft overtreden, dan zal een uurtarief van € 130,- ex BTW in rekening worden gebracht.
4.3 Indien sprake is van werkzaamheden tegen een overeengekomen uurtarief, dan worden de daadwerkelijk bestede uren in rekening gebracht, inclusief eventueel gemaakte reisuren.
4.4 Kosten die door ingeschakelde derden aan opdrachtgever in rekening worden gebracht, worden door de ingeschakelde derden rechtstreeks aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
4.5. Ingeschakelde derden zullen rechtstreeks aan de opdrachtgever factureren.

Artikel 5. Dienstverlening
5.1 Opdrachtnemer draagt zorg voor de begeleiding van het scheidingsproces van opdrachtgever. De volgende activiteiten worden uitgevoerd: het voeren van een intakegesprek, opstellen en (doen) uitvoeren van een actieplan, inplannen en opvolgen van afspraken, stand van zaken en voortgang bespreken, voeren van een evaluatiegesprek.
5.2 Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige inschakeling van de juiste expertise, waardoor het scheidingsproces zo optimaal mogelijk verloopt. Deze expertise kan gericht zijn op het gebied van juridische zaken, financieel, onroerend goed, verzekeringen, maatschappelijk werk, etc.
5.3 Opdrachtgever zal slechts na nadrukkelijk overleg met opdrachtnemer zelfstandig zorgdragen voor het inschakelen van de juiste expertise op een specifiek gebied.
5.4 Alle in overleg met opdrachtgever ingeschakelde derden worden door opdrachtnemer in naam van en voor rekening van opdrachtgever ingeschakeld. Opdrachtgever blijft te allen tijde gehouden de facturen van derden tijdig te voldoen.

Artikel 6. Facturering en betaling
6.1.Facturering van de begeleiding vindt plaats onmiddellijk na de eerste actie door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever. In voorkomende gevallen kan een alternatief worden afgesproken. Hiervoor geldt dat de overschrijding van een uiterste betaaldatum, naast eventueel te nemen invorderingsmaatregelen, in ieder geval tot gevolg heeft dat het gehele voor de begeleiding overeengekomen bedrag direct in zijn geheel opeisbaar wordt, zonder dat hierover vooraf gecommuniceerd dient te worden. Facturering van overige diensten door opdrachtnemer vindt plaats nadat de werkzaamheden zijn verricht. Facturering van werkzaamheden tegen uurtarief vindt plaats nadat de werkzaamheden zijn verricht.

6.2. Facturering door opdrachtnemer van werkzaamheden door ingeschakelde derden dienen vooraf door opdrachtgever voldaan te worden.
6.3. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.
6.4. Bij afwijking van de betalingstermijn zal aan opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomstig de wettelijke rente.
6.5. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien betaling na eenmalige aanmaning binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten, onverminderd het recht de volledige schade te vorderen.
6.6. Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan de opdrachtnemer weigeren haar werkzaamheden uit te voeren en kan zij deze opschorten of staken. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

Artikel 7. Vertrouwelijke informatie
7.1 De opdrachtnemer is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.
7.2 De opdrachtgever verplicht zich eveneens alle relevante informatie rondom de scheiding inzichtelijk te maken voor de opdrachtnemer met als doel het scheidingsproces zo goed mogelijk te laten verlopen.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Indien er sprake is van overmacht, bijvoorbeeld bij ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer, dan zullen de werkzaamheden worden overgenomen door een vervangende scheidingsdeskundige/scheidingsbemiddelaar. De overeengekomen werkzaamheden volgens de dienstverleningsovereenkomst zullen verder door deze scheidingsdeskundige/scheidingsbemiddelaar worden uitgevoerd.
8.2 Ingeval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld melding doen aan de opdrachtgever.

Artikel 9. Verzuim van de opdrachtgever
Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van de dienstverlening door verzuim van de opdrachtgever wordt vertraagd, kunnen door de opdrachtnemer de bestede uren op basis van het vermelde uurtarief in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutieve informatie die door de opdrachtgever zijn verstrekt.
10.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van daden of nalatigheden van de opdrachtgever.
10.3 Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten zal opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is opdrachtnemer niet aansprakelijk.
10.4 Evenmin is opdrachtnemer aansprakelijk voor fouten c.q. tekortkomingen van door haar voor risico en voor rekening van opdrachtgever ingeschakelde derden.
10.5 In elk geval beperkt opdrachtnemer haar aansprakelijkheid jegens opdrachtgever tot maximaal het factuurbedrag in verband met de door haar verrichte werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever.
10.6 Ongeacht het voorgaande is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomende gevallen zal worden uitbetaald krachtens de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 11. Geschillen
Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze algemene voorwaarden en de hierbij behorende dienstverleningsovereenkomst – ook voor zover deze uitsluitend door één der partijen als zodanig worden beschouwd – zullen, indien noodzakelijk, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van opdrachtnemer.

Artikel 12. Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden en de hierbij behorende dienstverleningsovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht en Nederlands Internationaal Privaatrecht van toepassing.

Artikelen
huiselijk geweld

Mijn partner zit in een midlifecrisis

15 april, 2020

Je bent eind veertig of begin vijftig. Al jaren ben je gelukkig getrouwd, maar al enige tijd herken je jezelf of je partner niet meer. Het kan zijn dat jij of je partner zich in een midlifecrisis bevindt. Een midlifecrisis veroorzaakt vaak een echtscheiding en overspel. Is dit herkenbaar en ga je scheiden?  Overspel reden […]

Lees verder
toch gescheiden

Omgangsregeling en corona

1 april, 2020

Als je bent gescheiden, dan wil je het liefst zo snel mogelijk contact met je kinderen. Je wilt de omgangsregeling naleven. Jij en je ex-partner hebben de omgangsregeling laten vastleggen in een ouderschapsplan. Normaal gesproken moet dat geen problemen opleveren, maar hoe zit dat sinds de corona-uitbraak? En hoe ga je als ouders om met […]

Lees verder

Scheiden tijdens de Coronacrisis

20 maart, 2020

Wij leven momenteel in een bizarre tijd. Door de uitbraak van het Corona virus (Covid-19) en het aantal besmettingen raakt de samenleving van slag. Deskundig Scheiden blijft nochtans open. Uiteraard houden wij ons aan de strikte maatregelen zoals die door het RIVM zijn opgelegd. Hoe nu scheiden? Deskundig Scheiden is goed in staat om de […]

Lees verder
Dag van de scheiding

Dag van de Scheiding 2019

9 september, 2019

Spijt van financiële afspraken na een scheiding komt heel vaak voor. Uit recent onderzoek is gebleken dat maar liefst 40% van de mensen die inmiddels zijn gescheiden bij nader inzien liever andere financiële regelingen had getroffen.

Lees verder
Beoordelingen
Wat cliënten over ons zeggen
10
“Zeer prettig, professioneel en adequaat.”

Margriet heeft ons erg goed geholpen met het maken van goede afspraken voor de toekomst. Dit doet zij op een prettige en vooral ook duidelijke manier.

10
“Gewoon heel goed en deskundig”

Scheiden is niet leuk ! , en ingewikkeld. En als er dan iemand is die samen met je alles bekijkt, uitlegt, op papier zet en keer op keer alles met je( of zoals hier beide) doorneemt. Dan ben je daar blij mee, het neemt een deel van de spanning weg. Margreet was voor ons een zeer goede begeleider, ze gaf rust.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.

  • Wij nemen vandaag nog contact met u op.