Nieuwe berekening partneralimentatie geldt vanaf 1 januari 2023

Rechters gaan met ingang van volgend jaar op een andere manier berekenen hoeveel partneralimentatie mensen kunnen betalen na een echtscheiding. De Expertgroep alimentatie van de Rechtspraak komt 1 januari met nieuwe aanbevelingen (pdf, 163,2 KB), die de verschillen tussen kinder- en partneralimentatie zoveel mogelijk beperken. Daarvoor wordt een nieuw begrip ingevoerd: het woonbudget. Aan de hand daarvan wordt de financiële draagkracht van partijen bepaald.

Lees het hele artikel op rechtspraak.nl

Initiatiefwetsvoorstel “van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning” aangenomen

Als ouders op het moment dat een kind wordt geboren niet gehuwd of geregistreerd partner zijn, dan heeft alleen de moeder automatisch het ouderlijk gezag. De andere ouder moet, samen met de moeder, een verzoek doen voor het verkrijgen van het gezamenlijke gezag. Het aanvragen van het ouderlijk gezag door ongehuwde ouders blijkt in de praktijk regelmatig te worden vergeten. Dit kan bij beëindiging van de relatie door scheiding tot allerlei juridische en praktische problemen leiden. Op 22 maart heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen waardoor de ouder die het kind erkent automatisch ouderlijk gezag krijgt. De ingangsdatum van de nieuwe wetgeving wordt nader bij koninklijk besluit bepaald.

Huidige situatie

1. Juridisch ouderschap

Als ouders gehuwd of geregistreerd partner zijn, dan worden zij bij de geboorte van het kind beiden automatisch juridisch ouder. Het kind hoeft in dat geval niet te worden erkend. Voor ongehuwde ouders is dit anders. De moeder wordt bij de geboorte van het kind automatisch juridisch ouder. Voor de vader of duomoeder geldt dit niet. Deze zal het kind moeten erkennen om juridisch ouder te worden. Juridisch ouderschap zegt iets over de juridische positie tussen de ouder en het kind. De juridisch ouder heeft een (levenslange) onderhoudsplicht voor zijn kind. Het kind wordt tevens erfgenaam van de ouder. Erkenning gebeurt met een akte van erkenning opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand of middels een notariële akte.

2. Ouderlijk gezag

Als ouders gehuwd of geregistreerd partner zijn, dan krijgen zij bij de geboorte van hun kind beiden automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag. In de steeds vaker voorkomende situatie dat een kind wordt geboren buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft alleen de moeder van rechtswege het ouderlijk gezag over het kind. De tweede ouder moet op dit moment twee handelingen verrichten om het ouderlijk gezag over een kind te krijgen:

De vader of duomoeder moet het kind erkennen

Ouders moeten een gezamenlijk verzoek indienen bij de rechtbank om het ouderlijk gezag aan te vragen. Dit wordt aangetekend in het (openbare) gezagsregister.

Het ouderlijk gezag is nodig om belangrijke beslissingen te nemen in verband met de verzorging en opvoeding van een kind. Dit kan bijvoorbeeld gaan om waar het kind woont, schoolkeuze, medische behandelingen en het aanvragen van een paspoort voor het kind. Ook het beheer van het vermogen van het kind valt onder het ouderlijk gezag, zoals het openen van een bankrekening voor het kind.

Na een scheiding houden beide ouders het ouderlijk gezag. Het maakt daarbij niet uit hoe het gezag is verkregen. Het kind heeft na scheiding recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. De afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Knelpunten huidige situatie

Het aanvragen van het gezag wordt door ongehuwde ouders in de praktijk regelmatig vergeten. Dit gebeurt in de meeste gevallen onbewust en onbedoeld. In de praktijk blijkt bij veel ongehuwde ouders de misvatting te bestaan dat het aangeven en erkennen van een kind al automatisch betekent dat de andere ouder over ouderlijk gezag beschikt. Het gevolg is dat één ouder geen gezag heeft over zijn of haar kind. Hierdoor ontstaat een ongelijkwaardige situatie tussen ouders. Met name bij een relatiebeëindiging is dat ongewenst. De ouder zonder het gezag kan over bepaalde belangrijke zaken niet meebeslissen. Als moeder niet meewerkt aan het alsnog tot stand brengen van het ouderlijk gezag, dan zal de andere ouder een verzoek hiertoe moeten indienen bij de rechtbank. Een onnodige handeling die met de nieuwe wetsbepaling wordt voorkomen.

De nieuwe situatie

Aan het Burgerlijk Wetboek (boek 1) wordt een nieuwe wetsbepaling toegevoegd (art. 1:251b BW). Deze bepaling regelt dat de ouder die het kind erkent na de ingangsdatum van de wetswijziging door deze erkenning automatisch het ouderlijk gezag heeft over het kind, tenzij:

a. een voogd met de voogdij over het kind is belast;

b. de voorziening in het gezag over het kind is komen te ontbreken;

c. de ouder die het gezag heeft, dit gezamenlijk met een ander dan een ouder uitoefent; of

d. de erkenner eerder het gezag over het kind heeft uitgeoefend.

Ook kunnen de ouders samen besluiten dat het gezag na erkenning alleen bij de moeder blijft rusten.

Door het aangenomen wetsvoorstel wordt wettelijk vastgelegd dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners bij het erkennen van hun kind automatisch ouderlijk gezag krijgen zonder hiervoor een apart verzoek te hoeven indienen bij de rechtbank. De noodzaak om te erkennen blijft bestaan. De extra handeling van het aanvragen van het ouderlijk gezag komt te vervallen. Hiermee komen ongehuwde ouders in de dezelfde rechtspositie als gehuwde en geregistreerde ouders voor wat betreft het uitoefenen van het ouderlijk gezag. In het licht van de veranderde samenleving waarbij steeds minder stellen trouwen en er steeds meer informeel wordt samengeleefd, werd het onderscheid tussen ongehuwde en gehuwde ouders niet meer gerechtvaardigd geacht.

Let op: het nieuwe artikel 1:251b BW gaat alleen gelden voor kinderen die worden erkend na de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving. Voor kinderen die zijn erkend vóór de invoering van wetswijziging ontstaat niet automatisch ouderlijk gezag door erkenning.

Belang voor de praktijk

Bij een relatiebeëindiging van samenlevers met kinderen zal eerst onderzocht moeten worden of het kind door de vader of de duo-moeder is erkend. Dit kan door de akte van erkenning op te vragen bij de ouders. Het moment dat de erkenning heeft plaatsgevonden is vervolgens leidend voor het bepalen of het ouderlijk gezag al dan niet automatisch is verkregen. Heeft de ouder het kind erkend vóór de ingangsdatum van de wetswijziging, dan heeft deze niet (automatisch) het ouderlijk gezag. Heeft de erkenning na deze datum plaatsgevonden dan is het ouderlijk gezag, behoudens uitzonderingen, automatisch tot stand gekomen. Dit betekent dat er voor kinderen binnen hetzelfde gezin verschillende situaties kunnen ontstaan. We raden daarom aan om het gezagsregister te raadplegen wanneer ouders niet gehuwd zijn. In het openbare gezagsregister kan worden nagegaan wie het ouderlijk gezag heeft over een kind. Een uittreksel uit het centraal gezagsregister kan schriftelijk worden aangevraagd bij alle rechtbanken in Nederland.

De komende jaren zal het nog regelmatig voorkomen dat kinderen zijn erkend voordat de wetswijziging is ingegaan. Het kan zijn dat de vader of duomoeder pas bij de scheiding wordt geconfronteerd met het feit dat het ouderlijk gezag ontbreekt. Dit kan onbedoelde en vervelende praktische en juridische gevolgen hebben voor de betreffende ouder en zijn of haar kind. Met medewerking van de moeder kan het ouderlijk gezag voor deze ouder alsnog worden gerealiseerd. Hierdoor krijgen ouders een gelijkwaardige juridische positie. Deskundig Scheiden kan u hierin bijstaan.

Wilt u meer verdieping over juridisch ouderschap, gezag, recht op omgang en informatie en onderhoudsverplichtingen ten aanzien van kinderen? Neem dan contact op met Deskundig Scheiden.

De kop is eraf

Eerder berichtte ik u als lezer al over de totstandkoming van Het Nieuwe Raedthuys in Ruinen. Hét grootste Juridisch Financiële Centrum van De Wolden en omgeving. ‘En omgeving’ wordt er expliciet bij vermeld, want Meppel en omstreken -waaronder ook gemeente Westerveld- ligt slechts een kwartiertje rijden vanaf het centraal gelegen Ruinen.

Inmiddels zijn we een half jaar verder en heeft Deskundig Scheiden samen met o.a. Mulder Van Geel Advocaten, Stotijn Notarissen, Poortman Makelaars, Dutch Diligence Bedrijfsjuristen en Koos Hulzebos Administraties haar draai gevonden in dit prachtige complex. Het is de kunst om de juiste partijen bij elkaar te krijgen en vertrouwen in elkaar te hebben als het gaat om onderlinge samenwerking.  De ondernemingen die in Het Nieuwe Raedthuys gevestigd zijn hebben ieder hun eigen specialisme met als doel de klant tevreden stellen en tevreden houden. Klanttevredenheid staat bij hen allen hoog in het vaandel. De klant is immers koning.

Specialistische kennis en kunde binnen handbereik

Na een half jaar onder één dak samen te werken en regelmatig te vergaderen en kennis uit te wisselen, merk je -om het spreekwoordelijk uit te drukken- dat de klik er is en dat de ballen naar elkaar toegespeeld worden. Niet alleen prettig voor de omzetten, maar ook dat specialistische kennis en kunde binnen handbereik is. Heeft Deskundig Scheiden een prangende vraag over belastingkwesties dan wordt aan de buurman,  die gespecialiseerd is in fiscaal advies, de vraag gesteld en ontvang je binnen no time een antwoord. Moet zo spoedig mogelijk een akte worden gepasseerd bij de notaris, dan vraag je aan je interne compagnon-notaris of hij volgende week kan passeren. Een verademing als het gaat om zaken correct en vlot af te wikkelen. Niet alleen ervaar ik dit zelf als zeer prettig, ook de cliënten ervaren dat.

Een zakelijke relatie met elkaar aangaan draait niet alleen om gebruik maken van elkaars netwerk en elkaar de zaken toespelen. Het gaat ook niet alleen maar om kijken wie jou kan helpen. Het credo zou moeten zijn: wat kan ik als onderneming zelf geven en wat heb ik als onderneming te bieden. Een project als Het Nieuwe Raedthuys is een uniek project. Louter indien alle ondernemingen de juiste set skills bezitten, de juiste stappen kennen en zij allen een doorzettende mindset hebben kun je dit project succesvol laten worden en zijn. Heb je niet hetzelfde doel voor ogen -gelijkelijk een liefdesrelatie- dan is de relatie gedoemd te mislukken. Op dat moment moet je op een respectvolle manier afscheid van elkaar nemen en apart verder gaan, zonder elkaar onheus te bejegenen.

Bent u nieuwsgierig naar Het Nieuwe Raedthuys?

De deur staat altijd open. Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom voor gratis advies. De deur staat open.

Amsterdammer Rik woont na scheiding in hotel

‘Een betaalbare woning is niet te vinden’

Van een huisje in Vinkenveen tot aan het slapen in zijn auto, logeren bij vrienden en dan nu een tijdelijke kamer in een hotel in Amsterdam. Voor Rik van Doorn is het afgelopen jaar enorm zwaar geweest. Hij heeft al een jaar geen huis. Na zijn scheiding bleef zijn ex-vrouw in de woning wonen en vanaf dat moment zwerft hij rond. Hij komt niet in aanmerking voor een koophuis en een private huurwoning in de stad is veel te duur.

Rik verblijft tijdelijk in een hotel. Hij heeft een kamer van 15 vierkante met twee bedden, een tv, een badkamer en zijn laptop staat op zijn bed. Hij verblijft al 3 maanden in het hotel totdat hij een woning heeft gevonden. Het is tijdelijk prima vertoeven in het hotel, maar het is geen thuis, volgens Rik.

Groot woningtekort

Niet alleen de huizenprijzen in Amsterdam rijzen de pan uit. Heel Nederland heeft een groot woningtekort. Mensen moeten jarenlang wachten op een sociale huurwoning en huren in de private sector is voor veel mensen onbetaalbaar. Iedereen voelt de wooncrisis.

Rik heeft de kamer in het hotel gekregen, nadat hij de burgemeester hoogstpersoonlijk een mail stuurde met zijn verhaal. Na een jaar rondzwerven was hij het zat. Rik sliep bij vrienden en zelfs in zijn eigen auto. Hij vindt het absurd dat dat je in één van de rijkste landen ter wereld geen geschikte woning kan vinden.

De gemeente  heeft geld uitgetrokken voor ‘economisch dakloze’ Rik. Daardoor kan hij nu met hulp van gemeentesubsidie in het hotel verblijven. Elke dag zoekt hij via Woningnet Amsterdam naar een woning, maar meestal staat hij op plek 375 of hoger. Rik is zich ervan bewust dat je in Amsterdam minimaal 15 jaar moet wachten op een woning.

Private huur of kopen geen optie

Daarnaast is private huur veel te duur. In de private sector betaal je soms € 1.750 tot € 2.000 huur per maand.  Naar een koopwoning kijkt hij niet eens. De verkoopprijzen zijn zo enorm gestegen. Daarnaast is Rik tijdens de coronacrisis zijn baan kwijtgeraakt en zit hij nu in de ww. Dan is een koopwoning helemaal niet haalbaar. Rik is dakloos.

Rik vindt zijn zoektocht naar een geschikte woning zwaar. Niet alleen het continu verkassen, maar vooral het missen van een thuis. Hij heeft een mooie kamer in het hotel, maar het is geen eigen plek. Een  woning met een eigen voordeur, met je eigen meubelen en met je eigen slaapkamer, daar is waar Rik naar verlangt. Gewoon een thuis; dat mist hij enorm.

Woning zoeken na de scheiding

Scheidingsdeskundige Margriet Steenbergen (geboren in Drenthe en woonachtig in Amsterdam) ervaart ook in haar scheidingspraktijk de nodige problematiek omtrent het vinden van een woning na de scheiding. Rik en zijn ex-vrouw zijn via Margriet gescheiden. In veel gevallen denkt Margriet mee met haar cliënten. Ook bij het vinden naar geschikte woonruimte. Door haar immense netwerk probeert zij gescheiden mensen ook aan een woning te helpen. In Amsterdam valt dat al jaren niet mee, maar in Drenthe is nog wel eens woonruimte te vinden. Als je je ogen en oren maar open blijft houden.

Wij zoeken een stagiair(e) marketing & communicatie

Ben jij een MBO 4 of een HBO student en volg je een opleiding in de richting van Marketing & Communicatie? Ben je creatief en weet jij hoe wij één en ander kunnen verbeteren? Kom dan stage lopen bij Deskundig Scheiden!

Wat ga je doen?

• Website optimalisatie (SEO en SEA)
• Nieuwe ontwikkelingen/activiteiten op de website plaatsen
• Social Media bijhouden
• Content maken voor de website en social media

Wie zoeken wij?

• Je bent per direct beschikbaar voor 4 maanden
• Je hebt passie voor marketing en social media
• Je bent een aanpakker en durft initiatief te tonen
• Je functioneert in teamverband, maar kunt ook zelfstandig werken
• Kennis van WordPress

Wat bieden wij?

• Een eigen werkplek
• Een gezellig team
• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen
• Veel vrijheid en de mogelijkheid tot eigen inbreng
• Stagevergoeding

Word jij onze nieuwe stagiair(e)?
Stuur jouw CV met motivatie naar info@deskundigscheiden.nl

Meet Marco Versteijne

Meet Marco Versteijne (veelzijdig juridisch-econoom van Dutch Diligence)!

Nadat Marco jaren in ’t Gooi heeft vertoefd, woont en werkt hij nu al geruime tijd in De Wolden.

Zijn bedrijf Dutch Diligence is één van de gevestigde partijen in Juridisch-Financieel Centrum ‘Het Nieuwe Raedthuys’ in Ruinen. Dutch Diligence doet bedrijfsjuridische dienstverlening zoals o.a. de waardering van ondernemingen. Bij een scheiding moeten mensen alles gelijk verdelen, dus óók de onderneming als ze die hebben. Uitgangspunt is dat het bestaansrecht van een onderneming niet in het geding mag komen. Dat kan namelijk gevolgen hebben voor eventuele alimentatie-afpsraken. Bij scheidingen waarbij de waarde van een onderneming vastgesteld moet worden, is Dutch Diligence ons van dienst bij dit complexe en specialistische werk. Welkom Marco in ‘Het Nieuwe Raedthuys’.

EVEN VOORSTELLEN:

Dit zijn mijn huisadvocaat de heer mr. Marc van Geel en ik. Al jaren is hij partner van Mulder Van Geel Advocaten en werken wij intensief samen.
Verheugd ben ik om aan te kondigen dat Mulder Van Geel Advocaten ook gevestigd is in Het Nieuwe Raedthuys in Ruinen.
Heb je vragen over huurrecht, arbeidsrecht, letselschaderecht, ondernemingsrecht of incassokwesties? Kom gerust eens langs voor advies! Elke dinsdag gratis inloopspreekuur.

A dream comes true

A dream comes true

Hoe mooi is het als je wordt benaderd door twee kennissen (c.q. investeerders) met de vraag of je mee wilt denken aan de invulling van een leegstaand kantoorpand. Dat je het creatieve brein de vrije loop kan laten in plaats van de hele dag bezig te zijn met het oplossen van complexe juridische scheidingscases. Dat er een kans op je levenspad komt dat je je verborgen imaginaties werkelijkheid kunt laten worden. Na intensief te hebben nagedacht en veel te hebben vergaderd is het mij overkomen: het realiseren van hét grootste Juridische Financiële Centrum van gemeente De Wolden en omgeving, genaamd “Het Nieuwe Raedthuys” (voorheen ‘t Olde Gemeentehuus), gevestigd in het hart van het mooiste dorp van Drenthe, Ruinen.

Als je gaat scheiden, dan moet er veel geregeld worden. Heb je een koopwoning, dan kan het zijn dat degene die in de woning achterblijft de ex-partner moet uitkopen. Vandaag de dag is het belangrijk dat de woning wordt getaxeerd gelet op de almaar stijgende woningprijzen in de nijpende woningmarkt. In het ergste geval moet de woning verkocht worden. In beide gevallen dient er een woningmakelaar ingeschakeld te worden. Als je de ex-partner moet uitkopen, dan dien je in de meeste gevallen een nieuwe hypotheek af te sluiten. Dit gebeurt vaak via een hypotheekadviseur. Heb je diverse verzekeringen dan is het raadzaam en verstandig om een verzekeringsagent eens te laten kijken naar het verzekeringspakket dat in het verleden is afgesloten. Heb je een onderneming, dan zal de waarde van de onderneming bepaald moeten worden, ook wel business valuation genoemd. Is een scheiding afgewikkeld, dan is de inschakeling van een notaris nodig voor het opstellen van een akte van verdeling alsook het passeren van een leveringsakte en een hypotheekakte. Ook is raadzaam om na de scheiding te bezien of eventuele testamenten gewijzigd moeten worden.

Ben je verwikkeld geraakt in andere conflicten of heb je te maken met overige juridische vraagstukken op het gebied van huurrecht, ondernemingsrecht, incassokwesties, arbeidsrecht, letselschade of bedrijfsadvies, dan kunnen onze huisadvocaten u van dienst zijn.

In “Het Nieuwe Raedthuys” in Ruinen is alle juridische, financiële en economische expertise onder één dak gevestigd. Het voordeel hiervan is dat de communicatielijnen kort zijn, dat er onderling kennis en kunde uitgewisseld kan worden, dat alle gevestigde partijen gunstige tarieven hanteren en dat we samen de krachten bundelen die van belang zijn voor een uitstekende dienstverlening voor particulieren en ondernemers in de wijde omtrek. Kortom; een uniek en innovatief concept!

Dat ik daarnaast ook samen met mijn vriendin en zakencompagnon Marianne van der Klocht (Team MM) de inrichting van het project heb mogen verzorgen was ook een aangename en ontspannen bijkomstigheid. Als interieurgoeroes van de Lage Landen hebben wij van “Het Nieuwe Raedthuys” geen stoffig kantoor gemaakt, maar een hip, bruisend en modern zakencentrum.

Deskundig Scheiden, Stotijn Notarissen, Dutch Diligence (bedrijfswaardering), Koos Hulzebos Administraties en Poortman Makelaars heten u van harte welkom in “Het Nieuwe Raedthuys” te Ruinen. Tevens heeft Mulder Van Geel Advocaten een bezoeklocatie in Ruinen. Bent u nieuwsgierig, kom dan gerust eens spontaan binnen wandelen om ons kantoor te bewonderen of om advies in te winnen!

Zijn dromen bedrog? Nonsens. De realisatie van een project als “Het Nieuwe Raedthuys” vraagt om continue focus, discipline, doorzettingsvermogen, geloof in jezelf én vertrouwen in je zakenpartners. Alleen met de juiste instelling komen dromen uit. En nu weer over tot de orde van de dag!

Nieuwe vestiging!

Sinds medio mei 2021 is “Het Nieuwe Raedthuys” gevestigd aan de Brink in Ruinen. Het grootste Juridisch Financiële Centrum van De Wolden en omstreken. Het initiatief is afkomstig van Scheidingsdeskundige Margriet Steenbergen. Zij zag de mogelijkheid om alle expertise onder één dak te realiseren op het gebied van juridische, financiële en economische dienstverlening. Het voordeel is dat de communicatielijnen kort zijn, dat er onderling kennis en kunde uitgewisseld kan worden, dat alle gevestigde partijen gunstige tarieven hanteren en dat zij samen de krachten bundelen die van belang zijn voor een uitstekende dienstverlening voor mensen in de wijde omtrek. Kortom: Een uniek en onderscheidend concept, waarbij samenwerken een cruciale rol speelt. De uitbreiding is mede mogelijk gemaakt door de Ruiners Jan Bork en Ronald Luning, die ’t Olde Gemeentehuus van Ruinen in het verleden aankochten. Zij hebben de complete locatie van een facelift voorzien en bovendien nieuwe ondernemers gevonden die hun bedrijven naar deze plek verhuisden. Geen stoffig kantoor, maar een hip, modern en bruisend Juridisch Financieel Centrum in het hart van De Wolden.

Woning zoeken na scheiding: het valt niet mee!

In het westen van het land is er al jaren een woningtekort. Toen ik in 2001 in Amsterdam kwam wonen, was de wachtlijst voor een huurwoning gemiddeld tien jaar. Inmiddels moet je wel zeventien jaar wachten voordat je in aanmerking komt voor een woning in de stad. Kom je dan eindelijk in aanmerking voor een woning, dan blijkt dat deze woningen zeer slecht onderhouden zijn en betaal je torenhoge prijzen. Dat even voor het westen des lands.

Steeds vaker blijkt dat ook in de rest van Nederland een nijpend tekort is aan woningen. Dit is niet alleen desastreus voor starters, maar ook voor mensen met kinderen die na de scheiding een woning zoeken. De laatste groep weet zich soms echt geen raad. Ze zitten letterlijk met de handen in het haar. Ik krijg mensen huilend op kantoor die zo bang zijn dat ze na de scheiding niet een woning kunnen vinden. Deze mensen probeer ik zo goed als mogelijk te helpen met het vinden van een woning, maar ondanks mijn enorme netwerk en inzet wordt dat steeds moeilijker.

Woning onder de huurgrens

Alleenstaande gescheiden ouders met weinig inkomen zoeken vaak een woning onder de huurgrens, waardoor ze in aanmerking kunnen komen voor huursubsidie. De algemene maximale huurgrens voor huurtoeslag bedraagt voor 2021 € 752,33. Een woning voor deze prijs is niet of nauwelijks meer te vinden. Particulieren die een appartement of woning bezitten en verhuren vragen vandaag de dag huurprijzen boven deze maximale huurgrens. Starters en alleenstaande ouders met weinig inkomen komen behoorlijk in de knijp.

Tijdelijke oplossingen zoals het verblijf in een vakantiepark of bij vrienden of familie is dan ook veel voorkomend. Sterker nog; in mijn praktijk zie ik steeds meer dat gescheiden alleenstaande ouders genoodzaakt zijn bij hun (soms al bejaarde) ouders in te trekken. Een ongezonde situatie. Zeker met het oog op een gespannen huizenmarkt en te weinig nieuwbouw groeit dit probleem meer en meer. In het Westen van het land zijn er zelfs gevallen van mensen die aankloppen bij het Leger des Heils. Of nog erger; gevallen die dakloos worden of op kantoor gaan slapen, omdat er gewoonweg geen woonruimte meer te vinden is. Schrijnend om te zien dat dit in Nederland gebeurt.

Coronacrisis en tekort aan woningen

Nu we in lockdown verkeren, wordt de hele situatie nog beklemmender. De coronacrisis en het enorme tekort aan woningen zorgt voor nog meer toename in het aantal conflicten tussen partners en zal er uiteindelijk toe leiden dat er nog meer scheidingen zullen komen. Het vele thuiswerken, de kinderen niet naar school en met zijn allen op elkaars lip zitten leidt tot extra spanningen met als gevolg dat het steeds meer effect heeft op het (mentale) welzijn en het functioneren van de ouders en de kinderen. De comfortzone is weg en de huidige noodzakelijke maatregelen zijn desastreus voor onze vrijheid.

Wil je het probleem aanpakken, dan moeten er op korte termijn betaalbare sociale huurwoningen worden gebouwd. Niet alleen roep ik gemeenten op om meer te investeren in de woningmarkt en/of nieuwbouw. Ook vraag ik particuliere woningbezitters en/of makelaars zich bij ons kantoor te melden als er een woning beschikbaar is of komt. Zo kunnen we alleenstaande ouders met of zonder kinderen helpen om het leven weer op de rit te krijgen! Mail ons gerust via info@deskundigsscheiden.nl of neem rechtstreeks contact met ons op.

Lieve mensen, nog even volhouden!

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.